Συχνές Ερωτήσεις ΡΑΦ
1 Πως εισάγεται ένα σχεδιαστικό υπόβαθρο στο ΡΑΦ και τι είδους αρχείο μπορεί να είναι;

Τα είδη αρχείων ενός σχεδιαστικού υποβάθρου που είναι συμβατά με το ΡΑΦ είναι μορφής DWG ή DXF.
Η εισαγωγή του υποβάθρου γίνεται με τρείς τρόπους:

  1. Από την «Αριστερή Στήλη Εμφάνισης» επιλέγουμε την στάθμη στην οποία επιθυμούμε να εισαχθεί το υπόβαθρο. Στην συνέχεια, από το «Κεντρικό Πλήκτρο Εντολών» και την ενότητα «Υπόβαθρο DWG/DXF» επιλέγουμε την εντολή «Εισαγωγή», η οποία ανοίγει τον διάλογο για την εύρεση του αρχείου.
  2. Από την ενότητα «Στάθμες» επιλέγουμε την στάθμη στην οποία επιθυμούμε να εισαχθεί το υπόβαθρο και στην συνέχεια ενεργοποιούμε την εντολή «DXF IN» με την οποία ανοίγει ο διάλογος για την εύρεση του αρχείου.
  3. Με την μέθοδο DRAG & DROP από το παράθυρο Εξερεύνησης των Windows, αφού πρώτα έχουμε επιλέξει από την «Αριστερή Στήλη Εμφάνισης» την στάθμη στην οποία επιθυμούμε να εισαχθεί το υπόβαθρο.
Παρακολουθήστε τη σχετική βιντεοσκόπηση
2 Στην περιγραφή της διάταξης οπλισμού μιας δοκού πως μπορώ να συγχρονίσω τις περιοχές όπλισης;

Στο παράθυρο εισαγωγής οπλισμών, όταν στα τετραγωνίδια σήμανσης των περιοχών, κάτω αριστερά μια περιοχή είναι πράσινη σημαίνει ότι είναι ενεργή. Αν και μια δεύτερη ή και τρίτη περιοχή είναι πράσινες τότε οι περιοχές αυτές είναι σε συγχρονισμό. Αυτό γίνεται με δεξιό κλίκ πάνω στην περιοχή που θέλομε να συγχρονισθεί. Συγχρονισμένες περιοχές σημαίνει, ότι τοποθετώντας σε μία περιοχή μια ράβδο αυτή αυτόματα τοποθετείται και στις υπόλοιπες περιοχές. Αν οι περιοχές είναι συνεχόμενες (στήριξη, άνοιγμα, στήριξη) και το μήκος ράβδου το επιτρέπει τότε η τοποθετούμενη ράβδος θα είναι ενιαία και συνεχής σε όλες τις περιοχές. Ενεργοποιούμε ή απενεργοποιούμε μια περιοχή πατώντας το δεξί κουμπί του ποντικιού πάνω στην περιοχή που επιθυμούμε.

Παρακολουθήστε τη σχετική βιντεοσκόπηση
Διαβάστε σχετικά στον οδηγό χρήσης,
Παράγραφος 14.8.5, σελ. 96
3 Πως μπορώ να προσομοιώσω τοίχωμα υπογείου με πέδιλο στο ΡΑΦ;

Το μοντέλο προσομοίωσης των περιμετρικών τοιχωμάτων μορφώνεται αυτόματα για κάθε φάτνωμα περιμετρικού πλαισίου ενός κτιρίου στις στάθμες που βρίσκονται κάτω από την οριζόμενη από τον χρήστη στάθμη ισογείου. Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται το σύνολο των επιμέρους στοιχείων, τα οποία ως σύνολο παράγονται και εισάγονται αυτόματα στο προσομοίωμα του κτιρίου και συνεργαζόμενα μεταξύ τους προσομοιώνουν το καθένα από αυτά μία από τις λειτουργίες του περιμετρικού τοιχώματος.

Σχήμα 8.35  Το τροποποιημένο μοντέλο Stafford – Smith όπως αυτό εφαρμόζεται από το ΡΑΦ σε φαντώματα περιμετρικών πλαισίων ενός κτιρίου στους υπόγειους ορόφους

Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν το υπολογιστικό προσομοίωμα των φατνωμάτων των περιμετρικών τοιχωμάτων των υπογείων, είναι 4 τύπων. Τα ιδιαίτερα στοιχεία τους, καθώς και ο λόγος για τον οποίον έχουν τοποθετηθεί δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας 8.1 Τα δεδομένα και η χρήση των στοιχείων που συνθέτουν τα προσομοιώματα των τοιχωμάτων υπογείου

Στοιχείο Χαρακτηριστικά Λειτουργία που προσομοιώνει
1-2 Αμφιαρθρωτή δοκός
(Παρατήρηση 1)
Χρησιμοποιείται μόνο για την παραλαβή των φορτίων των πλακών των υπογείων ορόφων. Το γεγονός ότι είναι αμφιαρθρωτή εξασφαλίζει την μεταφορά των φορτίων των πλακών ως αξονικών δυνάμεων στους στύλους 1-3 και 2-4.
2-3 και 1-4 Διαγώνιες ράβδοι
(Παρατήρηση 2)
Χρησιμοποιούνται για να προσομοιώσουν την οριζόντια διατμητική λειτουργία του τοιχώματος.
3-4 Ελαστικώς εδραζόμενη δοκός
(Παρατήρηση 3)
Χρησιμοποιείται για να προσομοιώσει την καμπτική λειτουργία του τοιχώματος υπό την επίδραση των φορτίων των πλακών των υπογείων, των φορτίων των υποστυλωμάτων και της ελαστικής έδρασης.
1-3 και 2-4 Υποστυλώματα
(Παρατήρηση 4)
Χρησιμοποιούνται για να προσομοιώσουν τα περιμετρικά υποστυλώματα τα οποία στους υπόγειους ορόφους είναι ενσωματωμένα στα περιμετρικά τοιχώματα, αλλά και για την προσομοίωση της καπτικής και της αξονικής λειτουργίας του τοιχώματος.
Παρακολουθήστε τη σχετική βιντεοσκόπηση
Διαβάστε σχετικά στο εγχειρίδιο θεωρητικής τεκμηρίωσης
Παράγραφος 8.5.4
4 Πως μπορώ να εισάγω ανισοσταθμία;

Για να δημιουργήσουμε την ανισοσταθμία επιλέγουμε τους κόμβους των στοιχείων που μας ενδιαφέρουν πχ. υποστυλώματα, και στην δεξιά πινακίδα δεδομένων τροποποιούμε την συντεταγμένη z. Με τον τρόπο αυτό οι δοκοί που είναι συνδεδεμένοι με τους συγκεκριμένους κόμβους αυτόματα προσαρμόζονται στην αλλαγή κλίσης. Αν επιθυμούμε να παραμείνουν οριζόντιοι οι δοκοί τότε μπορούμε από το φύλλο «Επεξεργασία» της δοκού να τροποποιήσουμε κατάλληλα τους κατακόρυφους στερεούς βραχίονες.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ύψος της δημιουργούμενης ανισοσταθμίας σε σχέση με το ύψος και το πλάτος της ενδιάμεσης δοκού. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζεται ότι οι τροχιές των κύριων τάσεων θα περνάνε από την μία πλάκα στην άλλη διαμέσου της δοκού με γωνία 45° βρισκόμενες πάντα εντός του περιγράμματος της δοκού.
Αυτό σημαίνει, όπως φαίνεται και στο σχήμα παρακάτω, ότι αφενός το ύψος της δοκού προκύπτει από την υψομετρική διαφορά των δύο σταθμών συν το πάχος της παχύτερης εκ των δύο πλάκας, και αφετέρου ότι το πλάτος της δοκού προκύπτει από το ύψος της δοκού αφαιρουμένου του πάχους της λεπτότερης εκ των δύο πλάκας.

Παρακολουθήστε τη σχετική βιντεοσκόπηση
Διαβάστε σχετικά στο εγχειρίδιο θεωρητικής τεκμηρίωσης
Παράγραφος 8.2.4
5 Πως μπορώ να εισάγω κεκλιμένη στέγη;

Αν το ζητούμενο μας είναι να δημιουργήσουμε μια κεκλιμένη στέγη τότε επιλέγουμε τους κόμβους των στοιχείων που επιθυμούμε να ανυψώσουμε και στην δεξιά πινακίδα δεδομένων τροποποιούμε την συντεταγμένη z. Με τον τρόπο αυτό οι δοκοί που είναι συνδεδεμένοι με τους συγκεκριμένους κόμβους αυτόματα προσαρμόζονται στην αλλαγή κλίσης.

Παρακολουθήστε τη σχετική βιντεοσκόπηση
6 Πως μπορώ να περιγράψω ανισόσταθμη θεμελίωση;

Για να δημιουργήσουμε την ανισοσταθμία επιλέγουμε τους κόμβους των στοιχείων που μας ενδιαφέρουν πχ. Υποστυλώματα ή πέδιλα, και στην δεξιά πινακίδα δεδομένων τροποποιούμε την συντεταγμένη z. Με τον τρόπο αυτό οι συνδετήριες δοκοί που είναι συνδεδεμένες με τους συγκεκριμένους κόμβους αυτόματα προσαρμόζονται στην αλλαγή κλίσης. Αν επιθυμούμε να παραμείνουν οριζόντιες οι δοκοί τότε μπορούμε από το φύλλο «Επεξεργασία» της δοκού να τροποποιήσουμε κατάλληλα τους κατακόρυφους στερεούς βραχίωνες.

Παρακολουθήστε τη σχετική βιντεοσκόπηση
7 Μπορούμε να δώσουμε ωθήσεις γαιών σε περιμετρικά τοιχώματα υπογείου;

Αφού εισάγουμε το τοίχωμα υπογείου, επιλέγοντας το μπορούμε από την δεξιά πινακίδα δεδομένων να επιλέξουμε από τα σχετικά πεδία το είδος του πλευρικού εδάφους και να δώσουμε το ύψος «hs» και το φορτίο «qs» λόγω του πλευρικού εδάφους. Το ύψος «hs» θεωρείται η απόσταση από την κορυφή του τοιχώματος του υπογείου έως την στάθμη αρχής του πλευρικού εδάφους. Το φορτίο «qs» είναι το πρόσθετο κατακόρυφο κινητό φορτίο στην κορυφή του εδάφους, (σε KN/m2) και χρησιμοποιείται συνήθως για την προσομοίωση του φορτίου από την κυκλοφορία οχημάτων.

 

Διαβάστε σχετικά στο εγχειρίδιο θεωρητικής τεκμηρίωσης
Παράγραφος 8.5.4
8 Πως εισάγεται πλάκα όταν η μία της πλευρά στηρίζεται εξολοκλήρου σε τοίχωμα;

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ολόκληρο το μήκος της πλευράς μιας πλάκας εφάπτεται σε κατακόρυφο τοίχωμα, όπως πχ στο παρακάτω σχήμα. Στην πλευρά της πλάκας που εφάπτεται στο τοίχωμα δεν υπάρχει οριζόντιο γραμμικό στοιχείο για να έχουμε κλειστό περίγραμμα. Επίσης δεν μπορούμε να ορίσουμε πλάκα διότι δεν υπάρχουν τέσσερις κόμβοι όπως έχουμε πει, παρά μόνο τρείς.

Αυτό το πρόβλημα μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε εύκολα, προσθέτοντας νέους κόμβους (Κ32 & Κ33) και άκαμπτα γραμμικά στοιχεία πλασματικής διατομής (Δ29 & Δ30) στην πλευρά αυτή (βλέπε παρακάτω σχήμα). Οι δοκοί Δ24 & Δ25 θα στηριχθούν στους κόμβους Κ33 & Κ32 αντίστοιχα και όχι πάνω στο τοίχωμα.

Για να εισάγουμε την πλάκα Π2 επιλέγουμε διαδοχικά: Κ33-Υ25-Υ26-Κ32. Μετά την εισαγωγή της πλάκας αν θέλουμε, μπορούμε να τροποποιήσουμε τη συνθήκη στήριξης της αριστερής πλευράς από «Αναγνώριση» σε «Πάκτωση» ώστε η πλευρά που στηρίζεται στο τοίχωμα να θεωρείται πάκτωση.

Διαβάστε σχετικά στον οδηγό χρήσης
Παράγραφος 15.9.3
9 Πως προσομοιώνεται ένα τοίχωμα με μειώσεις της διατομής καθ' ύψος από το ΡΑΦ;

Για να δείτε πρακτικά πως εκτελείται η διαδικασία αυτή μέσα στο ΡΑΦ παρακολουθείστε την σχετική βιντεοσκόπηση.

Παρακολουθήστε τη σχετική βιντεοσκόπηση
Διαβάστε σχετικά στο εγχειρίδιο θεωρητικής τεκμηρίωσης
Παράγραφος 8.3.4
10 Πως μπορώ να τοποθετήσω δοκό σε υποστύλωμα σε σημείο διάφορο των σημείων κλειδώματος του υποστυλώματος;

Αρχικά τοποθετούμε την δοκό χρησιμοποιώντας τα πλησιέστερα σημεία κλειδώματος των υποστυλωμάτων σε σχέση με την τελική θέση της δοκού την οποία επιθυμούμε. Στην συνέχεια επιλέγουμε την δοκό που μόλις τοποθετήσαμε και από το φύλλο «Γεωμετρία» που εμφανίζεται στην ταινία εντολών τροποποιούμε τους στερεούς βραχίονες της δοκού κατά x και κατά y ώστε να επιτύχουμε την επιθυμητή περασιά.
Εμφανίζοντας το ραβδόμορφο μοντέλο μπορούμε να δούμε πως προσομοιώνει το ΡΑΦ την μετακίνηση αυτή των άκρων της δοκού και πως αποτυπώνεται γραφικά η τροποποίηση των στερεών βραχιόνων.

Για να δείτε πρακτικά πως εκτελείται η διαδικασία αυτή μέσα στο ΡΑΦ παρακολουθείστε την σχετική βιντεοσκόπηση.

Παρακολουθήστε τη σχετική βιντεοσκόπηση
11 Πως εισάγω και πως μπορώ να προσομοιώσω τοιχοποιία μικρότερου ύψους από το ύψος ορόφου;

Η τοιχοποιία εισάγεται στο ΡΑΦ με πολύ εύκολο και πρακτικό τρόπο. Επιλέγουμε τις δοκούς τις οποίες επιθυμούμε να φέρουν τοιχοποιία και από την δεξιά πινακίδα δεδομένων ενεργοποιούμε την επιλογή «Τοιχοποιία» ορίζοντας αν είναι δρομική 10cm ή μπατική 20cm και αυτομάτως εμφανίζονται τα δεδομένα για την εισαγωγή.

Εφόσον υπάρχει υπερκείμενος όροφος το πρόγραμμα υπολογίζει αυτόματα το ύψος της τοιχοποιίας με βάσει το ύψος του ορόφου και της υπερκείμενης δοκού καθώς επίσης και το φορτίο λόγω τοιχοποιίας. Επίσης από τα πεδία «x1» και «x2» μπορούμε να ορίσουμε το μήκος εσοχής της τοιχοποιίας από τα υποστυλώματα.

Αν επιθυμούμε το ύψος της τοιχοποιίας να είναι μικρότερο από το «καθαρό» ύψος του ορόφου, ενεργοποιούμε την επιλογή «Ορισμός Ύψους» και εισάγουμε στο σχετικό πεδίο το νέο ύψος. Στην συνέχεια επιλέγουμε το υποστύλωμα ή τα υποστυλώματα των οποίων επηρεάζεται η δυσκαμψία από την αλλαγή του ύψους της τοιχοποιίας και ορίζοντας τα «Θέσει Κοντά» στην διεύθυνση της τοιχοποιίας μεταβάλουμε το ύψος των στερεών βραχιόνων ώστε να συμπίπτει με το ύψος τοιχοποιίας.

Παρακολουθήστε τη σχετική βιντεοσκόπηση
12 Πως διαμορφώνονται συμμετρικά αναπτύγματα οπλισμών δοκών σε δυο συνεχόμενα πλαίσια;

Το ΡΑΦ προσφέρει στον χρήστη πολλές δυνατότητες ρύθμισης της αναγνώρισης και διαμόρφωσης των ράβδων αναπτυγμάτων με τις οποίες μπορεί να δημιουργήσει, εφόσον τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, συμμετρικά αναπτύγματα οπλισμών δοκών σε δύο συνεχόμενα πλαίσια.

Οι βασικές προϋποθέσεις είναι οι εξής:

  1. Τα ανοίγματα των δοκών να είναι συμμετρικά
  2. Οι δοκοί να έχουν την ίδια διάταξη όπλισης
  3. Οι ράβδοι οπλισμού των δοκών να έχουν κατάλληλο μήκος
13 Πώς αλλάζω την αρίθμηση των μελών ενός κτηρίου στο ΡΑΦ;

Για να αναριθμήσουμε τα μέλη ενός κτηρίου που έχουμε δημιουργήσει στο ΡΑΦ, πηγαίνουμε στο μενού διαχείρισης των σταθμών και βρίσκουμε τον πίνακα ελέγχου αναρίθμησης των δεδομένων του ΡΑΦ. Προσφέρεται η δυνατότητα συγχρονισμένης αναρίθμησης στις στάθμες πάνω και κάτω από τη στάθμη που βρισκόμαστε κατόπιν επιλογής του μηχανικού.

Παρακολουθήστε τη σχετική βιντεοσκόπηση
14 Πώς αλλάζω μαζικά τα υλικά της μελέτης μου;

Το ΡΑΦ προσφέρει τη δυνατότητα της μαζικής αλλαγής των υλικών μίας μελέτης. Αυτή η αλλαγή πραγματοποιείται μέσω της ενότητας «Βιβλιοθήκες» του δέντρου της πλοήγησης και μπορεί να γίνει στην αρχή μίας νέας μελέτης, αλλά και κατά τη διάρκεια της μόρφωσης του προσομοιώματος ενός κτηρίου. Επίσης, αυτές οι αλλαγές των υλικών μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε μόνο στα δομικά μέλη της συγκεκριμένης μελέτης, είτε σε όλες τις διατομές της βιβλιοθήκης μας.

Παρακολουθήστε τη σχετική βιντεοσκόπηση
15 Πώς μετατρέπω μία δοκό σε τοίχωμα υπογείου;

Με τη δυνατότητα της αλλαγής διατομής που προσφέρει το ΡΑΦ, μπορούμε να μετατρέψουμε άμεσα και μαζικά τις δοκούς ενός κτηρίου μας, σε τοιχώματα υπογείου.

Παρακολουθήστε τη σχετική βιντεοσκόπηση
16 Πώς παρεμβάλλω μία νέα στάθμη μεταξύ δύο άλλων υπαρχόντων σταθμών;

Για να παρεμβάλλουμε μία νέα στάθμη μεταξύ δύο υπαρχόντων σταθμών σε ένα φορέα (π.χ. ημιώροφος ή υπόγειο) χρησιμοποιούμε την εντολή «Παρεμβολή» της πινακίδας διαχείρισης των σταθμών. Με το εργαλείο της παρεμβολής στάθμης, το ΡΑΦ δημιουργεί μια νέα στάθμη αντίγραφο της επιλεγμένης στάθμης μεταξύ των υπαρχόντων σταθμών. Στη συνέχεια, μπορούμε να επεξεργαστούμε πολύ εύκολα τα δεδομένα αυτής της στάθμης και να τα προσαρμόσουμε στα επιθυμητά.

Παρακολουθήστε τη σχετική βιντεοσκόπηση
17 Πώς μετακινώ τις περασιές του κτηρίου στο ΡΑΦ;

Με τις δυνατότητες της μετακίνησης και της αντιγραφής επιλεγμένων αντικειμένων στο επίπεδο ΧΥ, μπορούμε εύκολα και άμεσα να τροποποιήσουμε τις περασιές ενός κτηρίου. Η μετακίνηση μπορεί να εφαρμοστεί και στην τρισδιάστατη προβολή του προσομοιώματος.

Παρακολουθήστε τη σχετική βιντεοσκόπηση
18 Πώς μπορώ να εισάγω νέο συνδυασμό φόρτισης στο ΡΑΦ;

Το ΡΑΦ μας επιτρέπει να δώσουμε οποιαδήποτε φορτία και να διαμορφώσουμε κατ’ εκτίμηση όσους συνδυασμούς φόρτισης επιθυμούμε για την επίλυση ενός κτηρίου μας. Αυτό γίνεται πολύ εύκολα μέσω της ενότητας «Συνδυασμοί Φόρτισης-ULS ή SLS» του δέντρου της πλοήγησης.

Παρακολουθήστε τη σχετική βιντεοσκόπηση
Διαβάστε σχετικά στον οδηγό χρήσης του ΡΑΦ, Παράγραφος 17.2.3:
19 Πώς μπορώ να εισάγω φορτία στο ΡΑΦ (επικόμβια, γραμμικά, θερμοκρασιακά, καταναγκασμούς);

Η διαχείριση των φορτίων στο ΡΑΦ, γίνεται από την ενότητα «Περιπτώσεις Φόρτισης» του δέντρου της πλοήγησης. Το ΡΑΦ μας επιτρέπει να δώσουμε οποιαδήποτε φορτία επιθυμούμε και να φορτίσουμε τα γραμμικά μέλη και τους κόμβους με φορτία γραμμικά, θερμοκρασιακά, επικόμβια ή καταναγκασμούς.

Παρακολουθήστε τη σχετική βιντεοσκόπηση
20 Πώς μπορώ να προσομοιώσω έμμεση στήριξη (δοκός επί δοκού);

Η εισαγωγή μίας έμμεσης στήριξης (δοκός επί δοκού) πραγματοποιείται με δημιουργία νέου κόμβου και διαίρεση της στηρίζουσας δοκού στο σημείο που συνδέεται με τη στηριζόμενη δοκό.

Παρακολουθήστε Παρακολουθήστε τη σχετική βιντεοσκόπηση
Διαβάστε σχετικά στο Εγχειρίδιο Θεωρητικής Τεκμηρίωσης του ΡΑΦ, Παράγραφος 8.4: