ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΟΠΛΙΣΜΩΝ
Πλήρης αναθεώρηση της διαμόρφωσης των οπλισμών στο ΡΑΦ, με νέες δυνατότητες και εκτεταμένες βελτιώσεις πχ. επιτρεπόμενες θέσεις αγκυρώσεων και ματίσεων των ράβδων, στενώσεις στις παραθέσεις υποστυωμάτων κ.α., για την ορθολογική και τεκμηριωμένη διαμόρφωση των οπλισμών.
Ακριβής εφαρμογή των διατάξεων ΕΚ2/ΕΚ8 ή ΕΑΚ-ΕΚΩΣ.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΩΝ ΔΟΚΩΝ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΤΙΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΟΚΩΝ

ΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ ΡΑΒΔΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ

ΜΗΚΟΣ ΡΑΒΔΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ-ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΤΡΟΦΗ ΔΟΚΩΝ

 

ΟΨΕΙΣ ΑΞΟΝΩΝ & 3D

Βελτίωση της λειτουργίας των όψεων των αξόνων του ΡΑΦ! Εύκολοι πλέον γραφικοί χειρισμοί δεδομένων, στο επίπεδο των όψεων, με άμεση διασύνδεσή τους στα δεδομένα του τρισδιάστατου προσομοιώματος.

 

ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ

Έλεγχος επάρκειας αντοχής δομικών στοιχείων με λεπτότοιχες διατομές ψυχρής έλασης, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3 μέρος 1.3 & 1.5, ώς αναβάθμιση της Υ/Μ "Μεταλλικά Κτήρια" του ΡΑΦ.

 

Δείτε τη διαδικασία όπλισης μιας δοκοσειράς στο ΡΑΦ.

 

Δείτε τους διαφορετικούς τρόπους αγκύρωσης ράβδων στο ΡΑΦ.

 

Νέο εγχειρίδιο:

Σχεδίαση Οπλισμών