ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Βελτιώσεις:

 1. Διόρθωση αυτόματης συμπλήρωσης πεδίων στο ΔΕΔΟΤΑ και στις Εργασίες Μικρής Κλίμακας από το πρόγραμμα των Αμοιβών.

Βελτιώσεις:

 1. Εναρμόνιση εντύπου ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. σύμφωνα με το ΦΕΚ 405Β, 20/02/2014.

Προσθήκες/Διορθώσεις:

 1. Προστέθηκαν οι σελίδες εισαγωγής και οργάνωσης των δεδομένων που απαιτούνται για τη σύνταξη του νέου εντύπου Έγκρισης Αδειών Μικρής Κλίμακας σύμφωνα με το Ν4030/11 και Ν4067/12.
 2. Παραγωγή και εκτύπωση του νέου εντύπου Έγκρισης Αδειών Μικρής Κλίμακας.
 3. Προστέθηκαν οι σελίδες εισαγωγής και οργάνωσης των δεδομένων που απαιτούνται για τη σύνταξη του νέου εντύπου έγγραφης ενημέρωσης της Υ.ΔΟΜ. για εκτέλεση εργασιών του άρθρου 4 §3 του Ν4067/12.
 4. Παραγωγή και εκτύπωση του νέου εντύπου εκτέλεσης εργασιών του άρθρου 4 §3 του Ν4067/12.
 5. Ενοποίηση των θεμάτων βοήθειας των εφαρμογών «Αμοιβές Μηχανικών» και «Έντυπα Δόμησης».

Προσθήκες:

 1. Προστέθηκαν οι σελίδες εισαγωγής και οργάνωσης των δεδομένων που απαιτούνται για τη σύνταξη του νέου Δελτίου Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτων – ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. και τη βαθμολόγηση ενός κτηρίου, προκειμένου να διαπιστωθεί η ανάγκη ή όχι περαιτέρω ελέγχου στα πλαίσια του Ν4178/2013.
 2. Παραγωγή και εκτύπωση του νέου εντύπου ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α..
 3. Εμπλουτισμός των θεμάτων βοήθειας.
 1. Πρώτη έκδοση της εφαρμογής Έντυπα Δόμησης