Κοιτόστρωση
1 Σύντομη Περιγραφή collapse

Η «Κοιτόστρωση» αποτελεί την υπομονάδα του ΡΑΦ, η οποία περιλαμβάνει την ειδική μέθοδο θεμελίωσης με πλάκες εδραζόμενες επί εδάφους. Για τη σωστή και ακριβή προσομοίωση των χαρακτηριστικών της πλάκας κοιτόστρωσης αλλά και για την αξιόπιστη παραγωγή αποτελεσμάτων της ανάλυσης και του ελέγχου επάρκειας έχει αναπτυχθεί μια πρωτοποριακή τεχνική προσομοίωσης που στηρίζεται στη δημιουργία ενός πλέγματος γραμμικών πεπερασμένων στοιχείων.

Βασικό γνώρισμα της κοιτόστρωσης είναι ότι προσομοιώνεται, υπολογίζεται, ελέγχεται και σχεδιάζεται ταυτόχρονα με το υπόλοιπο κτήριο, εξασφαλίζοντας τη σωστή προσομοίωση της ελαστικά εδραζόμενης πλάκας καθώς και την ιδιαίτερα σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ ανωδομής και πλάκας θεμελίωσης του κτηρίου. Οι δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα της υπομονάδας της κοιτόστρωσης παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια.

Περισσότερες πληροφορίες για την Κοιτόστρωση και τη μέθοδο αντιμετώπισής της από το ΡΑΦ μπορείτε να διατρέξετε το εγχειρίδιο θεωρητικής τεκμηρίωσης και τον οδηγό χρήσης της υπομονάδας, που βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Σχετιζόμενα:

radier_01

Προσομοίωση θεμελίωσης με κοιτόστρωση στο ΡΑΦ.

2 Μέθοδος Προσομοίωσης expand collapse
3 Αποτελέσματα Ανάλυσης expand collapse
4 Έλεγχοι Αντοχής expand collapse
5 Έλεγχος Διάτρησης expand collapse